Privacy verklaring

Privacyverklaring Life Change Coaching            Versie 2.0 | maart 2021 

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Life Change Coaching
Claudia van den Heuvel
KvK nummer: 80350844

Reigerborch 30, 5247 TE Rosmalen
info@lifechangecoaching.eu
T: 06-52348067 

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens
Life Change Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

·        NAW-gegevens

·        Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

·        Geboortedatum en –plaats

·        Geslacht

·        Bedrijfsnaam, contactpersoon en overige gegevens van het bedrijf waar de coachee werkzaam is

·        Werkervaring

·        Competenties en interessegebieden

·        Gespreksverslagen

·        Inhoud van communicatie

·        IP-adres

·        Overige gegevens die nodig kunnen zijn voor een optimale dienstverlening

Doeleinden
Life Change Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·        Het onderhouden van contact;

·        Het bieden van een persoonlijk coachtraject, training of workshop;

·        Een goede en efficiënte dienstverlening;

·        Beheer van het cliëntenbestand;

·        Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

·        Verbetering van de dienstverlening;

·        Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

·        Facturering;

·        Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

·        Marketing, zoals het versturen van een nieuwsbrief of interessante aanbiedingen;

·        Nakoming van wettelijke verplichtingen;

·        Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject, training of workshop. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject, training of workshop. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. 

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens 2 jaar na de beëindiging van een coach traject bewaard worden.  
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Enkele maatregelen zijn:

*onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, zoals de informatie die u ons verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
*alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
*we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.
Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als u hier meer over wilt weten of het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@lifechangecoaching.eu

Cookies
Wij plaatsen geen commerciële cookies.   

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Life Change Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lifechangecoaching.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Life Change Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 maart 2021.