Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Life Change Coaching              Versie 1 | maart 2021

Artikel 1. Algemeen

1)      Life Change Coaching richt zich op coaching, training en workshops voor zowel de particuliere als de zakelijke markt en staat ingeschreven onder nummer 80350844 bij de Kamer van Koophandel;
2)     Met opdrachtgever wordt bedoeld de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
3)     Met opdrachtnemer wordt Life Change Coaching bedoeld;
4)     Met dienst wordt bedoeld alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, coachingstraject, training, workshop en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
5)     De dienstverlening van Life Change Coaching wordt aangegaan per consult, voor de duur van een coachtraject ofwel voor de duur een training of workshop.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1)      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2)     Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3)     Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4)     Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

1)      de door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven;
2)     De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3)     Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Overeenkomst

1)      Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een kennismakingsgesprek met opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail;
2)     In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.;
3)     Wanneer de offerte voor akkoord wordt ondertekend en teruggestuurd is naar opdrachtnemer, verklaart men zich ook akkoord verklaart met de algemene voorwaarden en de verwerking van bedrijfs- en persoonsgegevens;
4)     De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1)      Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;
2)     De diensten vinden plaats in de praktijkruimte van opdrachtnemer, online, in-company of op uw verzoek op een nader te bepalen locatie. In het laatste geval worden mogelijk reiskosten in rekening gebracht;
3)     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
4)     Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;
5)     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
6)     De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Duur en beëindiging van de overeenkomst

1)      De duur van de overeenkomst kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd of ingekort;
2)     Beëindiging van een overeenkomst kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht;
3)     Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 7. Annulering, wijzigen en verzetten van een dienst

1)      Alle diensten met open inschrijving worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de datum of locatie te veranderen. De opdrachtgever heeft het recht om tot 7 dagen voor aanvang kosteloos te annuleren indien een andere datum of locatie hem/haar niet schikt;
2)     Opdrachtnemer behoudt zich het recht om een dienst te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren;
3)     Indien een dienst geannuleerd wordt door de opdrachtgever tot 14 dagen voor aanvang, dan wordt de opdrachtgever 50% van het verschuldigde  factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering 14 dagen of korter voor aanvang van de dienst is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop;
4)     Indien een dienst door de opdrachtgever schriftelijk geannuleerd wordt tot 48 uur voorafgaand aan het consult, dan kan opdrachtgever het consult kosteloos verzetten naar een andere datum. Bij het niet verschijnen op een afspraak of annulering 48 uur of korter voor aanvang van de dienst is opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd;
5)     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst;
6)     Ziekte opdrachtnemer: Als in het geval van ziekte een dienst geen doorgang kan vinden, informeert opdrachtnemer de opdrachtgever binnen 24 uur. De dienst zal in dat geval worden verplaatst. Er vindt geen restitutie plaats;
7)     Indien door langdurige ziekte, overlijden of een aandoening de dienst niet kan worden voortgezet door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer de opdrachtgever verwijzen naar een collega coach die zorg zal dragen voor het resterende deel van de dienst. Word deze niet gevonden, heeft opdrachtgever recht op restitutie van het nog niet gerealiseerde deel van de dienst.

Artikel 8. Betalingen

1)      Een particuliere dienst kan ter plekke contant of via pinbetaling voldaan worden dan wel voorafgaand aan de dienst op rekening van opdrachtnemer te zijn overgemaakt, dan wel anders overeengekomen in de betalingscondities zoals vermeld in de getekende offerte;
2)     Voor zakelijke opdrachtgevers geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum op rekening van opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen in de getekende offerte, in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
3)     Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.  Bij het versturen van een betalingsherinnering zal opdrachtnemer €50,00 administratiekosten in rekening brengen vanaf 30 dagen na vervaldatum. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn;
4)     Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 9. Geheimhouding

1)      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de overeengekomen dienst;
2)     In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten;
3)     Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 10 . Intellectuele eigendom

1) Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2) Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

1)       Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten;
2)     De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3)     In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
4)     Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;
5)     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;
6)     Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Klachten

1)      Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2)     Indien opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de dienstverlening zal opdrachtgever dient opdrachtgever deze binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer. Partijen kijken samen naar een oplossing;
3)     Indien geen passende oplossing wordt gevonden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan opdrachtgever bij NOBCO een schriftelijke klacht indienen. NOBCO zal de klacht verder in behandeling nemen conform hun klachtenprocedure.

Artikel 13. Privacy

1)      Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten;
2)     De opdrachtnemer respecteert de privacy van opdrachtgever en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. Kijk voor meer informatie hierover op de website onder Privacy verklaring.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Raadpleeg dan ook regelmatig deze website voor de laatste versie.